Proboszcz: 504 203 148  proboszcz@sanktuarium-jemielnica.pl  |   Kancelaria: 77 4625 131

Sanktuarium
Św. Józefa

w Jemielnicy

Ustanowienie sanktuarium

Statut

Rozdział I

Zasady ogólne

§1

Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym zatwierdzonym przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję dekretem z dnia 8 grudnia 2021 r., zgodnie z przepisem kan. 1230 KPK

§2

Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami powszechnego prawa kościelnego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu Sanktuarium św. Józefa, zwanego dalej Statutem.

§3

Sanktuarium jest miejscem kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 KPK, oraz działalności ewangelizacyjnej, duszpasterskiej i społecznej.

§4

Przez Sanktuarium rozumie się kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy z kaplicą św. Józefa.

§5

Sanktuarium szerzy kult św. Józefa we współpracy z duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym oraz z innymi parafiami i organizacjami działającymi zarówno na terenie diecezji opolskiej, jak i na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§6

Kustoszem Sanktuarium jest każdorazowy proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

§7

Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy wsparciu ze strony innych kapłanów pracujących w Sanktuarium i parafii oraz we współpracy z duchownymi diecezji opolskiej i przybywającymi z grupami pielgrzymów.

§8

Sanktuarium posługuje się pieczęcią okrągłą z podobizną św. Józefa i z napisem: ,,Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy” oraz pieczęcią podłużną z napisem: ,,Sanktuarium św. Józefa”, zawierającą dane teleadresowe Sanktuarium.

§9

Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają w sposób szczególny stowarzyszenia katolickie i grupy parafialne, każde zgodnie ze swoimi statutami.

§ 10

Sanktuarium jest siedzibą Bractwa św. Józefa Diecezji Opolskiej i w nim odbywają się najważniejsze uroczystości związane z działalnością Bractwa, m.in. Zgromadzenia Ogólne połączone z przyjmowaniem nowych członków.

Rozdział II

Celebracje

§ 11

Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.

§ 12

Formularzami własnymi Sanktuarium są formularze mszalne o św. Józefie (z dnia 19 marca i 1 maja oraz Msza św. wotywna o Świętym Józefie)

§ 13

Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy upoważnienia Biskupa Opolskiego, są uprawnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (zob. kan. 1398 KPK).

§ 14

Sanktuarium, jako szczególne miejsce kultu i wypraszania łask, cieszy się przywilejem uzyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. pobożna odmówienie Ojcze nasz i WierzęJ spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) przez wiernych, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, nawiedzą to święte miejsce w Uroczystość Odpustową, raz w roku w dniu wybranym przez wiernego oraz ilekroć uczestniczy w pielgrzymce, która odbywa się przy licznym udziale wiernych. Do kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania o możliwości i warunkach uzyskania odpustu.

§ 15

Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie z przepisami KPK i Rytuału Rzymskiego.

§ 16

Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium stanowi Eucharystia.

§ 17

W Sanktuarium szczególnie doniośle obchodzi się uroczystości św. Józefa, wspominanego w Liturgii jako Oblubieńca NMP (19 marca) oraz Rzemieślnika (1 maja).

§ 18

Własnym nabożeństwem w Sanktuarium jest nabożeństwo ku czci św. Józefa celebrowane zwyczajowo w każdą środę.

§ 19

Szczególną czcią w Sanktuarium należy otaczać obraz św. Józefa i popierać różne formy Jego czci, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego.

Rozdział III

Ewangelizacja

§ 20

Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium duszpasterze w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.

§ 21

Szczególną troską w Sanktuarium otacza się głoszenie słowa Bożego.

§ 22

Sanktuarium popularyzuje duchową drogę życia św. Józefa

§ 23

Sanktuarium jest otwarte na wielość i różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń będących przejawem żywotności laikatu.

Rozdział IV

Działalność charytatywna

§ 24

Sanktuarium prowadzi działalność charytatywną między innymi poprzez opiekę duszpasterską i pomoc duchową świadczoną względem pielgrzymów.

§ 25

Przy Sanktuarium mogą powstać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym przez kompetentną władzę kościelną.

§ 26

Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów chorych, starszych i niepełnosprawnych. We współpracy z właściwymi stowarzyszeniami stara się zapewnić im odpowiednią opiekę.

Rozdział V

Działalność kulturalna

§ 27

Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne.

§ 28

Kustosz Sanktuarium, popierając prowadzoną przy nim działalność kulturalną, jednocześnie czuwa, aby nie dominowała ona nad liturgią i innymi dziełami pobożnymi i by była organizowana zgodnie z przepisami prawa – dotyczy to w szczególności wydarzeń odbywających się w miejscach świętych.

Rozdział VI

Dokumentacja i środki materialne

§ 29

Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. Kronika może być wspólna z kroniką parafialną. Oprócz kroniki, w Sanktuarium gromadzone są świadectwa o nadzwyczajnych darach, które otrzymali wierni za pośrednictwem św. Józefa. Łaski o wyjątkowym charakterze powinny być, w miarę możliwości, odpowiednio udokumentowane.

§ 30

Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych zawierający zapisy dotyczące daty pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, liczby pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymkami i celebrującymi Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.

§ 31

Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Józefa. Kustosz Sanktuarium dba, aby były one gromadzone i przechowywane w Sanktuarium.

§ 32

Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów. Ważniejsze dary powinny być wystawione na widok publiczny w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

§ 33

Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób fizycznych i prawnych na rzecz Sanktuarium. W czasie Mszy Świętej odprawianej przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 34

Jakakolwiek zmiana w zapisach niniejszego Statutu wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opole, dnia 8 grudnia 2021 roku

album-Jemielnica

Zabierz atmosferę tego wyjątkowego miejsca ze sobą.

Kiedy nas odwiedzisz, zapytaj o wspaniały album o naszej parafii. Znajdziesz w nim między innymi wyjątkową kolekcję fotografii naszej świątyni autorstwa opolskiego fotografika – Andrzeja Nowaka
oraz tekstami Pani Prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz.

Album wydany jest na błyszczącym papierze kredowym wysokiej klasy, zamkniętym w twardej oprawie ze złoconymi ornamentami.